Män som söker

När män söker vård är det ofta för att de vill prata om ett tydligt symtom, eller för att de är oroliga för sjukdom. Men när väl isen är bruten kan det visa sig att de.
Table of contents

Medelålders män är i majoritet. De flesta lever eller har levt ett relativt välordnat liv. Många män med invandrarbakgrund söker sig till mottagningen. Manscentrum nekar i princip ingen man kontakt med mottagningen oavsett bostadsort eller problematik. För att boka en tid måste man ringa själv och presentera sitt problem. Man kan således ej remittera män till Manscentrum. Vi har ingen möjlighet att ta emot spontanbesök, utan all inbokning måste ske per telefon.

Samtalsserierna är korta, ca gånger. Manscentrum för journaler för klientens säkerhet. Problemen som männen presenterar varierar starkt. Den stora gruppen är samlevnadsproblem eller separationer.

Forskning om kvinnor och män på arbetsmarknaden - IFAU

Andra problemområden är svårigheter med mansrollen, problem kring umgänge med barnen, svårigheter med aggressivitet och misshandel. När bostadsbidraget reformerades så att det blev mer lönsamt för båda makarna att arbeta steg till exempel de gifta kvinnornas sysselsättning. Däremot tycks maxtaxan ha mycket liten effekt på hur mycket föräldrarna arbetar, trots att reformen i genomsnitt halverade barnomsorgsavgifterna. Idag är det lättare för kvinnor att kombinera barn och arbetsliv, även för kvinnor med de  högsta inkomsterna och prestigeutbildningar.

Även om mycket har hänt finns det flera skillnader mellan män och kvinnors arbetsmarknad. Kvinnor jobbar till exempel oftare inom offentlig sektor, de jobbar oftare deltid och har längre ledigheter i samband med att de blir föräldrar. Trots att kvinnor i genomsnitt har längre utbildning än männen tjänar de i genomsnitt mindre och är mer sällan chefer.

Löneskillnaden mellan män och kvinnor har legat relativt konstant de senaste 30 åren. Vad beror det på? IFAU:s forskning visar att föräldraskapet spelar stor roll roll.

Män-i-skor - Flykting (ft. William Spetz)

Kvinnor och män tjänar ungefär lika mycket, är chefer i ungefär lika stor utsträckning och ungefär lika ofta sjukfrånvarande från arbetet fram till det första barnets födelse — sedan händer det något. Kvinnorna tappar i inkomst och lön , blir mer sällan chefer jämfört med män och är oftare sjukfrånvarande från arbetet.

Femton år efter det första barnets födelse har inkomstskillnaden mellan pappan och mamman i genomsnitt ökat med hela 32 procentenheter. Skillnaden i lön har ökat med 10 procentenheter. Hos par i årsåldern uppskattas ungefär tre fjärdedelar av inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor kunna förklaras av att de bildat familj.

Och medan pappornas chans att bli chefer fortsätter att stiga, avstannar den andel kvinnor som blir chefer vid årsåldern. Kvinnor tjänar också mindre på att byta jobb.


  • Fler kvinnor än män söker till byggutbildningar - OBOS.
  • 2) Förbättra din självbild.
  • Män mindre benägna att söka hjälp på skyddshem.
  • söka singlar på facebook?
  • Urinvägsinfektion - Vårdguiden.
  • Account Options.

En anledning är kvinnornas lägre anknytning till arbetsmarknaden genom föräldraledighet och vård av barn. Frånvaron leder till att mammorna kommer efter i löneutvecklingen och får lägre inkomster. Kvinnorna tappar särskilt mycket om ledigheten sprids över längre tid, eller om föräldraledigheten blir sammanhängande genom att ett syskon föds innan mamman återgått till arbete efter det första barnet.

Den så kallade snabbhetspremien i föräldraförsäkringen bidrar troligen till att kvinnor får högre ersättning, men också ett mindre jämställt uttag av föräldradagar. Välavlönade kvinnor tappar mer än kvinnor som inte tjänar lika mycket. Skillnaden mellan mäns och kvinnors inkomster är som störst högst upp i inkomstfördelningen. Men barnen är inte hela förklaringen till könslönegapet. Män tycks många gånger ha en bättre inkomstutveckling oavsett sammanhang. Löneskillnaden mellan manliga och kvinnliga ekonomer och jurister tycks till hälften bero på barn och till hälften på andra saker.

En sådan kan vara att männen i högre utsträckning jobbar heltid och att lönen per timme då oftare är högre. I lesbiska föräldrapar är inkomstutvecklingen mer jämställd, troligen för att de mer sällan får ett andra barn och alltså jobbar mer, samt att de par som får fler barn ofta föder ett barn var. Kvinnor som får sitt tredje barn tycks dock i genomsnitt inte tappa inkomst ytterligare jämfört med kvinnor som har två barn.

Kvinnor vars man har varit hemma med de gemensamma barnen en längre tid har bättre löneutveckling än kvinnor som tagit ut större delen av föräldraledigheten själva. För varje ytterligare månad pappan är föräldraledig  har mammor nästan 7 procent högre inkomster. Detta samband gäller även sedan hänsyn tagits till hur länge mamman varit föräldraledig. En annan IFAU-studie har dock inte kunnat visa att pappamånaderna påverkat varken mammornas eller pappornas löner. Kvinnor tar ut mer tillfällig föräldrapenning vab än män.

Ett vanligt argument för det är att familjen förlorar mindre på att mammorna vabbar.

Försvunnen man återfunnen vid liv

Vi ser att det bara är en del av förklaringen, mammorna vabbar mer även när hänsyn tas till löne- och yrkesskillnader. I par där mamman och pappan har lika hög inkomst och samma yrke är skillnaderna inte riktigt lika stora, men de försvinner inte. Föräldrar som tar ut mycket vab har lägre lön än andra , störst löneskillnader finns bland pappor som förlorar mer på frånvaron än mammor.

Slutsatsen delas av annan IFAU-forskning som visar att småbarnsföräldrar påverkas av könsnormer när de väljer vem som ska vara hemma med sjuka barn, men även av ekonomiska incitament. Det är inte bara anknytningen till arbetsmarknaden som skapar löneskillnader mellan könen.

Obos ny partner till H22 - the making of a Smarter City

Kvinnor har oftare än män för hög utbildning för det yrke de arbetar inom, vilket bidrar till att kvinnor har lägre lön än män. Att överutbildning är vanligare bland kvinnor bidrar alltså till att kvinnor har lägre genomsnittslön.

Skillnaderna i över- och underutbildning kan förklara mellan en sjättedel och en tiondel av den totala skillnaden i timlön mellan kvinnor och män i Sverige under perioden —